۱۳۹۴ خرداد ۷, پنجشنبه

سابقه پزشکی

Pre- Existing medical condition

به علت غفلت و کم توجهی  به شرایط سلامتی و نداشتن بیمه مناسب، در صورت  بیماری و وضعیت های اضطراری، هزینه های سنگینی برای مسافر و یا میزبان او به بار می آید.بیمه های مسافرتی بسیار متنوع هستند. بیمه مسافرتی را ساده ننگریم و از شرکت بیمه  ، فرد متخصص و با تجربه وبا بیان صادقانه از شرایط و تاریخچه  پزشکی مان در خواست بیمه نماییم .

شرایط پزشکی از پیش موجود ثابت به معنی :شرایطی است که تحت درمان بوده و با رژیم غذایی یا استفاده مداوم با دارو های تجویزی پزشک کنترل شده وN روز پیش از تاریخ اجرا بیمه نامه

i) بستری نشده باشد
ii) هیچ تغییری در درمان ، دارو و مقدار آن نباشد
تبصره: کاهش مقدار و یا حذف دارو ناشی از بهبود شرایط سلامتی ، مورد پذیرش یک پزشک،  به معنی تغییر در دارو یا مقدار آن نیست .
مقدار روز (  (   N   در شرکت ها ی مختلف و شرایط سلامتی و سنی افراد و همچنین نوع بیمه مسافرتی (ویزیتور – تراول – دانش آموزی ) متفاوت است.
تبصره های شرایط پزشکی از پیش موجودبرای سنین 54 سال یا کمتر در صورت فشار خون زمان انتظار  90 روز و می تواند تا 365 روز متفاوت نیز باشد.شرایط سلامتی افراد با واژگانی نظیر عالی- ممتاز- استاندارد – با ریسک و ریسک بالا متمایز می شوند .مسافرت در داخل کانادا با داشتن کارت درمانی  GHIP با شرایط فرد متمایز خواهد بود .
تبصره های  در اینجا آمده ، برای هر وضعیت پزشکی که دارید شامل هر شرایط پزشکی  که در فرم درخواست  بیان کرده اید ، قابل اجرا است .بیمه ،خسارات یا مخارج متحمل شده مستقیم یا غیر مستقیم ، کل یا بخشی از آن را ، پوشش نمی دهد از طریق :1-هر بیماری ، جراحت یا وضعیت پزشکی که در هیچ زمانی در طی دوره از پیش موجود قابل اجرا ، پیش از هر زمان خروج ، ثابت نباشد .2-اگر هر وضعیت قلبی در هیچ زمانی در طی دوره از پیش موجود قابل اجرا ، پیش از هر زمان خروج ، ثابت نباشد.   وضعیت ریه شما اگر
(Aهروضعیت ریه که ثابت نباشد یا نیاز به بستری شدن داشته باشد.     یا تحت درمان با اکسیژن خانگی یا   Steroids زبانی نظیر  prednisone    هر بیماری ، جراحت یا شرایط پزشکی برای موردی که بستری شده اید ، یا تجویز درمانی شده اید ( شامل تجویزی که مورد نیاز بوده) یا تحت روند جراحی.(Bهر شرایط قلبی ، که در هیچ زمانی در طی دوره از پیش موجود قابل اجرا ، پیش از هر تاریخ خروج ثابت نبوده است.     a)   اگر تشخیص داده شده که شما ناتوانی قلبی تراکمی یا   b)   هر شرایطی که  تحت  تشخیص یا درمان  برای سه یا بیشتر این شرایط در هر زمانی در طی مدت دوره از پیش موجود قابل اجرا پیش از هر تاریخ خروجی بوده اید ، هر3 مورد با هم : شرایط قلبی ، هر شرایط ریه ، فشار خون بالا یا دیابت تحت درمان با داروهای دهانی و یا انسولین .مطالب این مقالات صرفن در جهت اطلاع رسانی می باشد و به هیچ عنوان جایگزین مشاوره با متخصصین مربوطه نمی شود.