۱۳۹۳ دی ۱۸, پنجشنبه

کودکان ناتوان و پس اندازتحصیلی (RDSP)


یک   (  Registered Disability Savings Plan  ) RDSPبه والدین اجازه سرمایه گذاری برای برنامه ایی را می دهد که مخارج زندگی آینده  کودکان ناتوان را تامین کند واجازه مشارکت در برنامه به  ناتوانان و خانواده هایشان را می دهد ،   مشارکت ها در برنامه  مالیات پذیر نیست ، البته تنها برای درآمد کسب شده  از این برنامه درطی زمان برنامه ، مالیاتی  اخذ نمی شود . سرمایه گذاری های برنامه ، توسط قوانین سرمایه گذاری RRSPبه همراه برخی استثناها ، وضع می شود.مشارکت ها در برنامه  محدود به 200000دلار در طول مدت عمر است و تقریبا با مشارکت های دولت  منطبق شده ، بعلاوه ،دولت  مشارکت های  مداومی  را برای خانواده هایی با سطح درآمد کم، مقدورمی سازد .
 افرادی که برای یک گواهی ناتوانی برای یک سال خاص پذیرفته شده اند ، برای بازگشایی یک RDSP، در یک سال از ناتوانی تحت پوشش آن گواهی ، واجد شرایط هستند . این برنامه باید توسط فردی ناتوان بازگشایی شود مگر اینکه فرد زیر 18 سال باشد یا صلاحیت قانونی نداشته باشد و در این صورت یکی از والدین یا نماینده قانونی می تواند برنامه را بازگشایی کند . بودجه 2012، که در قانون 29 ژوئن 2012تصویب شد، به این قوانین اجازه برخی اعضای خانواده،در مواردی که فرد ناتوان قدرت  نگه داری برنامه را ندارد،می دهد.
همسر ، که شریک قانونی است  یا یکی از والدین به عنوان یکی از اعضای خانواده  واجد شرایط برای این منظور مورد نظر قرار خواهد گرفت  . این قوانین از29 ژوئن 2012 تا31 دسامبر2016 اجرامی شود  . هریک از اعضای خانواده واجد شرایط که طی این مدت نگه دارنده برنامه می شود بعد از این دوره نیز نگه دارنده برنامه باقی می ماند .  RESP یا RRSP،  برنامه هایی هستند که افتتاح کنندگان قابل اعتمادی دارند که مجاز به پیشبرد کارهای مربوط به پیشنهاد دادن خدمات قابل اعتماد در کانادا ، هستند .شخصی که افتتاح کننده برنامه است " اداره کننده " نامیده می شود و دارای وظایف و التزاماتی است . هر ذینفعی تنها یک برنامه می تواند داشته باشد و ذینفع در زمان اففتاح برنامه باید شهروند کانادا باشد .
مشارکت ها می تواند توسط هر فردی ساخته شده باشد . معمولا ، برنامه ها می تواند توسط والدین یا سایر اعضای خانواده ساخته شده باشد و هیچ محدودیت دیگری جز این که اداره کنندگان برنامه بایداین مشارکت ها رامورد تایید قرار دهد، ندارد .( این به آنها اجازه می دهد که  مشارکت های دولتی را تا حد ممکن افزایش دهند .)مشارکت در برنامه مالیات پذیر نیست اما تا حدودی منطبق با مشارکت های دولتی هستند که امتیازهای پس انداز ناتوانی کانادا (CDSGS)نامیده می شود .و به همین ترتیب ، دولت مقدار مشخصی برای خانواده های با سطح درآمد کم ، صرفنظراز مشارکت هایشاناوراق قرضه پس انداز ناتوانی کانادا CDSBs  می افزاید. این امتیاز ها و اوراق قرضه می تواند تا پایان سال که فرد ناتوان به سن 49 سال برسد ،ادامه یابد .

مشارکت های خصوصی ( برای مثال ، مشارکت های دولتی انحصاری ) برای یک برنامه،  متجاوز از 200000 دلار نمی تواند باشد و بعد از 59 سالگی  ذینفع ، نمی تواند ساخته شود . مشارکت های خصوصی  غیر قابل برگشت  هستند : آنها باید برای ذینفع یا مرگ استفاده شوند  ، و جزِ مایملک ذینفع ، حساب می شوند.