۱۳۹۴ شهریور ۲۶, پنجشنبه

برگشت به مدرسه


سازمان آمار کانادا ثبت نام دوره  ابتدایی و راهنمایی بیش از5 میلیون دانش آموز را ثبت می کند و تخمین می زند که میانگین هزینه سرانه ایی که خانواده برای تحصیلات می پردازند 518/1 $ است . دانش آموزان پس از دوره راهنمایی نیز با هزینه های بسیار زیادی مواجه اند. نگاهی بیاندازیم . 
تعداد کل دانش آموزان ثبت نام شده در کالج و دانشگاه ها در 2011-2012                    1996200 
شهریه تحصیل بر اساس رشته تحصیلی ( $)  
میانگین هزینه ها برای دانش آموزان کانادایی تمام وقت 2014-2015  
رشته تحصیلی                                                       کارشناسی                       کارشناسی ارشد  
آموزش                                                                4510                                5654 
هنرهای تجسمی و نمایشی و تکنیک های ارتباطات              5287                                 4844 
علوم انسانی                                                            5165                                4617 
علوم اجتماعی و رفتاری                                             5262                                 5236 
مطالعات و تخصص های قانونی و حقوق                         10508                                 6009 
مدیریت تجارت و مدیریت عمومی                                  6525                                   9389 
MBAاجرایی                                                            N/A                                   39862                                                      
MBAمعمولی                                                           N/A                                    27173 
تکنیک ها و علوم زندگی و جسمانی                                 5640                                    6177 
ریاضیات ، کامپیوتر و علوم اطلاعاتی                              6471                                     6145 
مهندسی                                                                  7151                                     6362 
معماری و تکنیک های مرتبط                                         5711                                     5620 
کشاورزی ، منابع و حفاظت طبیعی                                   5407                                      5370 
دندانپزشکی                                                             18187                                      12044 
پزشکی                                                                  12959  
پرستاری                                                                 5287                                      5997 
داروسازی                                                              11173                                      6544 
دامپزشکی                                                              6926                                        3727 
سایر فعالیت ها ، تناسب  اندام و سلامت                            5691                                         7930 

حال سوال این است که چگونه با این هزینه ها بدون اینکه خیلی زیاد زیر بار قرض نرویم ؛ کنار بیاییم  
برای فرزندان یا نوه های یتان : RESP 
برنامه سپرده تحصیلی ثبت شده ( RESP) برای کمک به والدین که سپرده هایی حفاظت شده از مالیات ، در طی سالها برای هزینه های تحصیلی پس از دوره راهنمایی فرزندانشان  بسازند ، طراحی می شود . مبالغ از 3 منبع جداگانه میتواند وارد یک RESPشود . مشارکت ما ( تا حداکثر 50000$ برای هر ذینفع ) کمک های دولتی ( براساس مبلغ مشارکت شما ) و درآمد سرمایه گذاری ( که هم برای مبالغ زیاد و کمک ها می باشد ) . 
کمک های فراهم شده بسیار زیاد هستند : کمک سپرده تحصیلی کانادا ( CESG) به تنهایی تا 7200$ می تواند باشد و (CLB) می تواند مبلغ کل 2000$ باشد . برخی ایالات همچنین کمک هایی را پیشنهاد می دهند مثلا کبک با مشوق سپرده تحصیلی کبک (QESI) مبلغی به 35600$پیشنهاد می دهند . 
چگونه عمل می کند ؟ 
زمانی که فرزند شما در یک رشته تحصیلی ثبت نام می کند میتواند یک مبلغ کمک تحصیلی(  EAP)  که از کمک سپرده تحصیلی کانادا ( ( CESG ، و ( CLB) و مبلغ چرداخت شده توسط برنامه سپرده گذاری تحصیلی ایالات فدرال کانادا و درآمد سرمایه گذاری توسط  RESPساخته شده ، دریافت کند . این EAP  ها مالیات پذیر هستند اما اگر دانش آموز دارای نرخ مالیات بسیارکم است این مبالغ شامل مقدار هنگفت مالیات نمی شوند. برای مشارکت ها ، آنها می تواند به مشارکت کننده با هیچ الزام مالیاتی  بازپرداخت شود ( و درصورت درخواست فرزند به او پرداخت  شود ) . 
در صورتی که فرزند شما هرگز در یک رشته تحصیلی ثبت نام نکند یا اگر هنوز در آن برنامه پولی پس از فارغ التحصیلی فرزندتان باقی مانده باشد چه اتفاقی می افتد ؟ در این موارد ، مشارکت ها می تواند به مشارکت کننده بدون هیچ الزام مالیاتی باز پرداخت شود . هر کمک هزینه دریافت شده میتواند به سایر ذینفعان منتقل شود در غیر اینصورت ، آنها باید به دولت  پس داده شودند .  درآمد سپرده گذاری افزوده شده ، تحت شرایط مشخص ، بدون مالیات ، به RRSP یا به یک موسسه تحصیلی معین می تواند  منتقل شود . در غیر اینصورت ، مالیات و جریمه اعمال می شود . 
بالاخره ، توجه داشته باشید که شرایط متفاوت بر اساس نوع  RESP اعمال می شود : فردی ، خانواده یا گروه . برای کسب اطلاعات بیشتر درباره RESP  ها وب سایت Canada Revenue Agency را ببینید 
منبع : آمار کانادا