۱۳۹۵ شهریور ۲۷, شنبه

انتقال دارایی RESPبه RESPدیگر


بیشتر انتقالها از یک RESP  حساب پس انداز تحصیلی به حساب پس انداز تحصیلی  دیگر هیچ الزام مالیاتی ندارد . این در مواردی است که   RESP انتقال دهنده و RESP دریافت کننده دارای  یک ذینفع باشد . همچنین هیچ الزام مالیاتی وجود ندارد در زمانی که یک ذینفع تحت  RESP انتقال دهنده یک برادر یا خواهر دارد ( زیر 21 سال پیش از اینکه انتقال ساخته شود مگراینکه برنامه دریافت کننده  یک برنامه خانوادگی باشد ) که یک ذینفع تحت   RESP دریافت کننده است .

درهر مورد دیگر ، انتقالها می تواند منجر به  یک مشارکت اضافه شود .  به این دلیل که سابقه مشارکت     RESP برای هر ذینفع تحت  RESP  انتقال دهنده به عهده هر ذینفع تحت  RESP دریافت کننده است  . بعلاوه ، هر مشارکت کننده تحت RESP انتقال دهنده را به عنوان یک مشارکت کننده تحت    RESPدریافت کننده در نظر می گیرند و این بدین معنی است که او مشول هر مالیاتی بر مشارکت اضافه می باشد .
انتقال دارایی بین RESP   های شخصی ممکن است منجر به جریمه های مالیاتی و بازپرداخت  در زمانی  می شود که انتقال بین برنامه های خواهر و برادری و برنامه دریافت کننده مبلغ انتقال خواهر و برادرانی که سنشان بیش از 21 سال است ، اتفاق بیافتد. انتقال دارایی هایی که پس از 2010 اتفاق می افتد به این انتقالها  اجازه خواهد داد که بدون جریمه و بازپرداخت ساخته شوند  در صورتی که برنامه دریافت کننده مبلغ انتقال اجازه  بیش از یک ذینفع را در یک زمان، یا اگر ذینفع یک برنامه دریافت کننده انتقال دارایی ها به سن 21 سال در زمانی که برنامه افتتاح شده نرسیده باشد را بدهد .
 و همچنین به عنوان یک مشارکت کننده  در یک RESP شما مشمول کسورات مالیات در ارتباط با مشارکت تان نمی شوید .  و در هر صورت ، بهره درآمد ( یا سایر سرمایه گذاری در آمد ) بدست آمده در برنامه مشارکت تان شامل مالیات نمی شود . نسبتا ، سرمایه گذاری درآمد بدست آمده در برنامه  به صورت بدون مالیات اندوخته می شود و تنها زمانی که فرزند ( دانشجو ) مبالغی را از برنامه دریافت می کند ، مشمول مالیات  خواهد بود .ولی از آنجا که فرزند ( دانشجو ) زیر سقف معافیت مالیلتی هر سال  مبالغی را از برنامه دریافت می کند ( درآمد کسب می کند ) ،معاف از مالیات خواهد بود.

ترجمه و منابع: CRA    و   www.cover4u.ca