۱۳۹۵ بهمن ۲, شنبه

سرما یه گذاری تضمینی


28  فوریه2017  اخرین فرصت برای مشارکت RRSP    سال 2016
حفظ سرمایه در برابر سقوط ارزش پول (سهام )،طلبکاران و فوت
آیا می خواهید که از پس اندازهای شخصی خودمحافظت کرده و همزمان دسترسی به بازارهای مالی که به صورت بالقوه رشد ، با یک قیمت مناسب دارند ، داشته باشید ؟


سرمایه گذاری تضمینی چیست ؟(GIF)
سرمایه گذاری است که منحصرن توسط شرکت های بیمه قابل اجراست .
زمانی که شما قرارداد مناسب سرمایه گذاریتان را انتخاب کردید ، ازضمانت حداقل 75  تا   100درصد  برای سپرده های سرمایه گذاری خود ، بدون توجه به رکود بازار برخوردار می شوید. و همچنین شما می توانید از سرمایه خود در برابر طلبکاران محافظت کرده و از طرفی دیگردریافت پولبرای عزیزانتان ، هنگام وقوع  فوت را میسر سازید.
از مزایای فوق:
Ø     رشد بالقوه
Ø     محافظت از طلبکار
Ø     پرداخت سریع  در صورت فوت
·  رشد بالقوه :
شما می توانید به بازار رشد بالقوه صد در صدی دسترسی داشته باشید و در این خصوص راههایی  مطابق قدرت ریسک پذیری شماتنظیم شده که به صورت خودکار برای شما امکان پذیر است.
·       محافظت از طلبکار
یکی دیگر از مزایای این گونه سرمایه گذاری در زمان وقوع ورشکستگی است ،اگرسود مناسبی را درقرارداد تان امضا کرده باشید ، قرارداد شما از تصرف مستثنا خواهد بود. این امتیاز بویژه برای موسسان شرکت ، افراد دارای شغل آزاد و افراد حرفه ایی مشخص بسیار مناسب است.
·       پرداخت سریع سود در صورتفوت
در زمان وقوع فوت ، پرداخت سرمایه تانبدون انحصار وراثت انجام و این در مقایسه با فرایند معمول پرداخت های مربوط  به املاک یک امتیاز بزرگ محسوب می شود .در صورتی که در سرمایه گذاری های رایج ،  وراث باید چندین ماه، برای دریافت ارث ، منتظر بمانند.
حداقل مبلغ پیش پرداخت چقدراست ؟
حداقل مبلغ پیش پرداخت در قرارداد سرمایه گذاری متفاوت است و بستگی به راههای سرمایه گذاری دارد.

اقتباس   www.cover4u.ca