۱۳۹۲ آبان ۴, شنبه

توجه و مراقبت


همانطور که می دانیم بیمه ناتوانی جسمی، قراردادی است مابین شخص متقاضی (بیمه شونده) و شرکت بیمه.

این بیمه می تواند بصورت فردی و یا گروهی باشد و طبق قرار داد، مبلغی به بیمه شونده داده می شود، به شرط آنکه وی قادر به انجام کار نباشد که این می تواند ناتوانی جسمی ناشی از تصادف و یا بیماری باشد.
بدون شک، نرخ بیمه نامه تصادف ارزانتر از  بیمه بیماری است. به عبارت دیگر، در هنگام عقد قرار داد در صورت انتخاب بیمه بیماری مبلغ بیشتری به نسبت تصادف باید پرداخت شود. موارد بسیار زیادی در خصوص بیمه ناتوانی جسمی و از کارافتادگی باید رعایت شود، بطور مثال:

 مالیات- محدودیت دریافت حق بیمه، محدودیت در زمان اخذ و طول دوره دریافت بیمه نامه، محدودیت بعضی از مشاغل نظیر رانندگان تاکسی، درجه ریسک پذیری شغل و مسئولیت شغلی .
شناخت تفاوتهای موجود بین بیمه ناتوانی جسمی (DI) و مراقبت ویژه(LTC) ضرورت دارد و باید اضافه کرد که شرایط اخذ و دریافت (مطالبه پول) درهر یک از دو بیمه نامه متفاوت است. قابل ذکر است که ناتوانی جسمی و از کار افتادگی می تواند در صورت بیماری بوجود بیاید و در این حالت شرایط دریافت بیمه متفاوت است. بی تردید افرادی که بیمه ناتوانی جسمی و از کار افتادگی (Disability) از مدل بیماری (Sickness) را بخواهند، باید واجد شرایط سلامتی باشند، به این معنی که با توجه به مقدار درخواست متقاضی بیمه، شرکت بیمه در خواست آزمایش و یا آزمایشاتی مانند خون و ادرار را می نماید.
در این راستا قد و وزن از دیگر پارامترهای مهم است که بطور مثال با حداقل قد در خانمها و آقایان 154cm  می تواند حداقل وزن 34kg و حداکثر82kg  مورد تأیید شود و یا اینکه افراد  با قد  170 cm می توانند حداقل وزن 45 kg و تا حداکثر 107 kg داشته باشند و بی شک وزن کمتر و یا بیشتر از مقدار فوق، مورد تأییداستاندارد نیست. جالب این است که در بیمه ناتوانی جسمی و از کارافتادگی از نوع بیماری (Sickness) بر عکس بیمه ناتوانی جسمی و از کار افتادگی از مدل (Accident) تصادف و سانحه، به این پارامترها اهمیت می دهد و با حداکثر قد   149 cm می تواند دارای وزن حداقل62 kg   باشد، در غیر اینصورت واجد شرایط نخواهد بود.  از سوی دیگر، برای افراد بین سنین 18 تا 50 سال و تا سقف پوشش 2000 دلار تنها با ارائه فرم بیمه نامه و MIB قابل پذیرش است. همانطور که می دانیم گزارش و تاریخچه پزشکی هر فردی درMIB  وجود دارد.(Medical Information Bureau)
زمانی که درخواست وام و یا خرید وسیله ای می کنیم، بطور معمول فرد متقاضی می بایست دارای کردیت  مناسب باشد، در خصوص وضعیت پزشکی هم به اینگونه است. در واقع به بیان بهتر، وضعیت پزشکی مان در (MIB) موجود است، و از طریق (OHIP) کارت درمانی، دکتر و... این اطلاعات درMIB جمع می شود و در زمان نیاز، امکان دسترسی به آن وجود دارد.