۱۳۹۱ مرداد ۲۶, پنجشنبه

قادر به انجام کار نیستمهمانطور که می دانید بیمه ناتوانی جسمی، قراردادی است مابین شخص متقاضی بیمه (بیمه شونده)  و طرف دیگر، شرکت بیمه.
این بیمه می تواند بصورت فردی و یا گروهی باشد و طبق قرار داد، مبلغی به بیمه شونده داده می شود، به شرط آنکه وی قادر به انجام کار نباشد که این می تواند ناتوانی جسمی ناشی از تصادف و یا بیماری باشد.
بدون شک، نرخ بیمه نامه تصادف ارزانتر از بیماری است. به عبارت دیگر، در هنگام عقد قرار داد در صورت انتخاب حالت بیماری مبلغ بیشتری به نسبت تصادف باید پرداخت شود. موارد بسیار زیادی در خصوص بیمه ناتوانی جسمی و از کارافتادگی (LTC) باید رعایت شود، بطور مثال: مالیات- محدودیت دریافت حق بیمه، محدودیت در زمان اخذ و طول دوره دریافت بیمه نامه، محدودیت بعضی از مشاغل نظیر رانندگان تاکسی، درجه ریسک پذیری شغل و مسئولیت شغلی و البته شناخت تفاوتهای موجود بین بیمه (DI) و(LTC) ضرورت دارد و باید اضافه کرد که شرایط اخذ و دریافت (مطالبه پول) درهر یک از دو بیمه نامه فوق متفاوت است. قابل ذکر است که ناتوانی جسمی و از کار افتادگی می تواند در صورت بیماری بوجود بیاید و در این حالت شرایط اخذ بیمه متفاوت است.
بی تردید افرادی که بیمه ناتوانی جسمی و از کار افتادگی (Disability) از مدل بیماری (Sickness) را بخواهند، باید واجد شرایط سلامتی باشند، طبعا اخذ بیمه فوق (Sickness) با بیمه تصادف (Accident) متفاوت است، به این معنی که با توجه به مقدار درخواست متقاضی بیمه، بی شک شرکت بیمه در خواست آزمایش و یا آزمایشاتی را می نماید، در اینصورت نظیر بیمه عمر و بیمه بیماریهای سخت (CII) باید آزمایشاتی را مانند خون و ادرار انجام داد.
در این راستا قد و وزن از دیگر پارامترهای مهم است که قبلاً هم به آن اشاره شد. بطور مثال با حداقل قد در خانمها و آقایان 154cm  می تواند حداقل وزن 34kg و حداکثر82kg  مورد تأیید شود و یا اینکه افراد  (خانمها و آقایان) با قد  170 cm می توانند در صورتی واجد شرایط بیمه ناتوانی جسمی و از کار افتادگی از نوع بیماری (Sickness) باشند که حداقل وزن  45 kg و تا حداکثر 107 kg داشته باشند و بی شک وزن کمتر و یا بیشتر از مقدار فوق، مورد تأیید نیست و متقاضی بیمه فوق نمی تواند آن  را در حالت استاندارد تهیه کند. جالب این است که در بیمه ناتوانی جسمی و از کارافتادگی از نوع بیماری (Sickness) بر عکس بیمه ناتوانی جسمی و از کار افتادگی از مدل (Accident) تصادف و سانحه، به این پارامترها اهمیت می دهد و با حداکثر قد 149 kgمی تواند دارای وزن حداقل62 kg   باشد، در غیر اینصورت واجد شرایط نخواهد بود.  از سوی دیگر، برای افراد بین سنین 18 تا 50 سال و تا رقم و پوشش 2000 دلار تنها با ارائه فرم بیمه نامه و MIB امکان پذیرش وجود دارد. همانطور که می دانید گزارش و تاریخچه پزشکی هر فردی درMIB  وجود دارد.(Medical Information Bureau)
همانطورکه همه می دانیم زمانی که درخواست وام و یا خرید وسیله ای می کنیم، بطور معمول فرد متقاضی می بایست دارای کردیت  مناسب باشد، در خصوص وضعیت پزشکی هم به اینگونه است. در واقع به بیان بهتر، وضعیت و عملکرد تمام وضعیت پزشکی مان در (MIB) موجود است، و از طریق مکانهای دولتی نظیر (OHIP) کارت درمانی، دکتر و... این اطلاعات درMIB جمع می شود و در زمان نیاز، امکان دسترسی به آن وجود دارد.